butikk
Over 100 år i Oslo!

Velkommen til vår velassorterte tobakksforretning i Henrik Ibsens gate 28.

Mandag-fredag: 09.00-17.00
Torsdag: 09.00-18.00
Lørdag: 10.00-15.00

Ordinære åpningstider hele sommeren.

 

Standardiserte tobakkspakninger i Norge

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Formålet med nøytrale pakninger er å forebygge tobakksbruk ved å gjøre tobakkspakkene mindre tiltrekkende på unge samt å øke effekten av helseadvarslene. Standardiserte tobakkspakninger ble innført i Australia i 2012. Det er i ferd med å bli innført i Storbritannia, Irland og på New Zealand og det vurderes i Finland og Frankrike. Storbritannia har gjort unntak for pipetobakk og sigarer.

Bakgrunn

Revisjon av EUs tobakksproduktdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om fremstilling, presentasjon og salg av tobakk og relaterte produkter). Gjeldende tobakksproduktdirektiv ble vedtatt i 2001. Revidert direktiv ble vedtatt i 2014. Bakgrunnen for revisjonen var at direktivet fra 2001 ble oppfattet som utdatert i forhold til den markedsmessige, vitenskapelige og internasjonale utviklingen, spesielt sett i lys av World Health Organizations (WHO) Tobakkskonvensjon.

Kommisjonene har blant annet vedtatt endringer innenfor følgende områder:

  • Forbud mot smakstilsetninger mv. i sigaretter, rulletobakk og røykfri tobakk samt innholdsstoffer som øker avhengigheten eller giftigheten av produktet.
  • Større helseadvarsler med tekst og bilde (75 %) på begge sider av pakningen til sigaretter og rulletobakk. Videre er det vedtatt at medlemslandene skal stå fritt til å regulere resten av pakningsflaten.
  • Innføre et sporingssystem på pakkenivå fra produksjon til salg samt at pakkene skal påføres et synlig sikkerhetsmerke.

EUs Tobakksdirektivet inneholder en rekke nye krav som vil gjelde for alle tobakks- og tobakksrelaterte produkter i EØS, inkludert større helseadvarsler og regulering av tilsetningsstoffer. Departementet vil komme tilbake med en egen høringssak om gjennomføring av hele direktivet i løpet av 2015.

På bakgrunn av punktet ”Videre er det vedtatt at medlemslandene skal stå fritt til å regulere resten av pakningsflaten” har HOD nå sendt på høring et forslag om blant annet å innføre et påbud om standardiserte tobakkspakninger i forbindelse med gjennomføring av deler av EUs reviderte tobakksdirektiv og WHOs tobakkskonvensjon.

EU-direktivet dreier seg i hovedsak om større helseadvarsler og forbud mot smakstilsetninger, men med unntak for sigarer og pipetobakk. Det aktuelle norske forslaget gjelder derimot innføring av standardiserte tobakkspakninger på alle tobakksprodukter, uten unntak. Dersom dette blir innført i sin helhet, vil det ha store konsekvenser for sigar- og pipetobakksmarkedet. Utformingen sigarinnpakningen må ha i Norge for å være tillat for salg er standardiserte farger og tekst på alle pakninger, standardiserte farger og tekst på sigartuber, standardiserte farger og tekst på sigarenes magebånd. Sigarer som selges enkeltvis må selges i sigartube og garantiforsegling av sigaresker blir ulovlig.

Målet med tiltaket er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Vi tror ikke at å innføre standardiserte pakningsflater på sigarer og pipetobakk vil være hensiktsmessig for å nå dette målet da det er svært få røkere av disse produktene. Det er faktisk så få at det ikke har vært mulig å finne tall på andel unge (18-30 år) som benytter seg av disse produktene.

Konsekvensen av å vedta et påbud om standardiserte pakninger for sigarer og pipetobakk, vil for spesialforretninger som Sol Cigar Co ha betydelige konsekvenser. Dette medfører i praksis et importforbud av sigarer til Norge da det ut ifra vår erfaring er svært usannsynlig at sigarprodusentene vil være i stand til å levere denne formen for innpakning til det svært lille markedet Norge utgjør. Det er allerede utfordrende for våre leverandører å levere produkter som er ferdig merket for å oppfylle nåværende krav til advarselsmerking. Standardiserte forpakninger vil være langt mer omfattende.

Dersom vedtaket om standardiserte pakninger vedtas for sigarer og pipetobakk vil det i beste fall innbære et svært redusert vareutvalg da kun de største aktørene på markedet vil kunne levere standardiserte innpakninger. I verste fall er det kroken på døra for Norges få gjenlevende spesialforretninger.

Linker

Hele høringsnotatet finnes her:

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-av-forslag-til-innforing-av-standardiserte-tobakkspakninger-og-gjennomforing-av-tobakkskonvensjonen-artikkel-5.3-i-norge/id2401022/

WHOs tobakkskonvensjon finnes her:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

EU-direktivet finnes her:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf